Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met het op afstand reserveren van diensten aangeboden door ons etablissement, waarvan de contactgegevens zijn gespecificeerd in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die online worden gemaakt, via ons boekingsplatform.

 1. Reservering

De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden.Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

 1. Boekingsproces

Reserveringen gemaakt door de klant worden gedaan via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name het invoeren van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief. de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

 1. Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een overzicht van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de gemaakte reserveringsdatum, informatie met betrekking tot dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.

 1. Annulering of wijziging door de klant

Klanten worden eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van de Consumentenwet, dat ze niet beschikken over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-121 van de Franse Consumentenwet. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en / of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling mogen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen die de borg zijn, worden niet terugbetaald. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan, kan de reservering rechtstreeks worden geannuleerd bij het etablissement, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail is verzonden. Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval gratis of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

 1. Verbruik van de dienst

In toepassing van de geldende regelgeving in bepaalde landen, kan de klant bij aankomst worden gevraagd om een politieformulier in te vullen. Hiervoor zal de klant gevraagd worden een identiteitsbewijs te tonen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant zal vragen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling als er al een betaling is gedaan. Voor inrichtingen met een huishoudelijk reglement aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe dit reglement te respecteren. Bij niet-naleving door de klant van één van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement is de vestiging verplicht de klant uit te nodigen de vestiging te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling indien reeds een betaling heeft plaatsgevonden. voerde uit.

 1. Verantwoordelijkheid

De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel.Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden tussen het moment van boeking en de dag van de reservering. verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen de klant.

 1. Klachten

Klachten met betrekking tot het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk bij ons worden gemeld.

 1. Prijs

De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de periode die is aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving bij de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement, behalve voor speciale bepalingen die ter plaatse worden vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen.Belastingen (plaatselijke belastingen, toeristenbelasting, enz.), indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse aan het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het btw-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum worden vermeld Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden automatisch weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum zijn vermeld.

 1. Betaling

De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie van de reservering, behalve onder speciale voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club ... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement ) door direct, in de daarvoor bestemde zone (toegang beveiligd met SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich in het etablissement melden met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling gebeurt in de vestiging tijdens het verblijf, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de volledige of gedeeltelijke afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant forfaitair afschrijven voor het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: kaart gestolen, kaart geblokkeerd, limiet bereikt, invoerfout, enz. Bij een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds, de vestiging anderzijds hand om hun reservering en betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderworpen is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/nota's elektronisch aanmaken; het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.

 1. Respect voor het privéleven

De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bedoeld voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsproviders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt met de uitvoering van de verrichtingen die op elloha.com rusten krachtens deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor de bescherming van de klant. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de stripe.com-betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract.De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan worden uitgevoerd in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com verbindt zich er in hun professionele hoedanigheid toe om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren voor genoemde gegevensoverdrachten.

 1. verdrag van bewijs

Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het accepteren van deze algemene voorwaarden en de boekingsvoucher of -aanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.

 1. Overmacht

Overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

 1. Geschil

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van vestiging van de consument.

 1. geheel

Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de reserveringsvoucher of -aanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde mag in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de reserveringsvoucher of -aanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de boekingsvoucher en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op de boekingsvoucher staan als enige van toepassing op de betreffende verplichting.Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt door de vestiging de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene internetverkoopvoorwaarden automatisch van toepassing op alle klanten.